عصا دستی AS64
AS64
  • عصا دستي منــاسب برای افراد نــاتوان
عصا دستی زیر بغل AS60
AS60
  • عصا دستي زير بغل در 3 سايز: کوچک، متوسط و بزرگ
  • بدون آسیب دیدگی لوله
  • لوله AL بسیار قطور و مهندسی شده
عصای 4 پايه AS62
AS62
  • عصای 4 پايه
  • مـــنـــاسب بــرای افــراد نــاتـــوان
  • دارای قابليت تنظيم ارتفاع 66 تا 89 سانتی متر