سوالات متداول

ترمومتر (تب سنج)
آیا ترمومتر بدون تماس نیز دما را به درستی نمایش می دهد؟

بله : برخی ترمومتر ها به صورت غیر تماسی کار می کنند. یعنی برای اندازه گیری دما نیازی به تماس ندارند ولی برای اندازه گیری بدون خطا فاصله ای از بدن باید حفظ شود به حداکثر فاصله، فاصله موثر گویند. فاصله موثر به این معنی است که ترمومتر تنها در همان فاصله به صورت خیلی دقبق کار می کند و اگر از آن فاصله بیشتر شود به دلیل تاثیر گذاری دمای محیط خطای اندازه گیری افزایش می یابد.

چه عواملی می تواند باعث خطا در اندازه گیری دما شود؟