رابطه بین سکته مغزی و آلزایمر
رابطه بین سکته مغزی و آلزایمر

تحقیق بزرگی درباره ارتباط بین آلزایمر و سکته مغزی صورت گرفته است. نتایج تحقیقات نشان می دهد که افرادی که تجربه سکته مغزی داشته اند دو برابر دیگران در معرض ابتلا به بیماری آلزایمر هستند.

تحقیقات دیگری نیز ارتباطی بین سکته مغزی و آلزایمر را بیان می کردند، اما قادر نبودند میزان این تاثیر را اندازه بگیرند.

در این مطالعه برای اولین بار میزان تاثیر سکته...