دستگاه اکسیژن ساز LG64
LG64
  • قابل حمل و دارای فضای کم
  • خلوص اکسیژن 95/5% در 5 لیتری
  • فشار خروجی : 40 تا 75 kpa
  • میزان صدا : کمتر از 53db
دستگاه اکسیژن ساز LG62
LG62
  • قابل حمل و دارای فضای کم
  • نرخ جریان گردش اکسیژن 0/5 تا 5 لیتر در دقیقه
  • خلوص اکسیژن 95/5% در 5 لیتری
  • فشار خروجی : 40 تا 75kpa
  • میزان صدا : کمتر از 53db