بـــــخور صورت ديجيتال تايمردار FC16 All-in-one
FC16
  • برای استفاده پزشکي و زيبايي
  • دارای محفظه تبخير آب برای استنشاق از طريق دهان و بيني
  • استنشاق درماني در حين سرماخوردگي
  • دارای دو صفحه نمايش جداگانه برای نمايش ميزان دما و تنظيم دما و تنظيم مدت استفاده (تايمر)